Som inspiration och utgångspunkt för diskussioner kring aktivt antirasistiskt arbete på teatern har vi använt ett frågebatteri skapat av initiativet CALL FOR ACTION FÖR KONSTINSTITUTIONER I FINLAND, som startades år 2020.

Vi vill tacka arbetsgruppen bakom initiativet för det arbete ni gjort och uppmuntrar oss alla att göra!

JÄMSTÄLLDHET OCH ANTIRASISTISKT ARBETE PÅ KLOCKRIKETEATERN

 

Mångfald, nyfikenhet och intresse gentemot olika slags möten har funnits med under hela Klockriketeaterns historia och är en viktig del av vår strategi och våra värderingar. Vi arbetar för att förstå världen – med konsten som medel – och dela med oss av våra upptäcktsfärder med publiken. Vi har sedan starten år 1991 jobbat på många språk, i olika länder och med konstnärer från varierande bakgrunder.

Vi engagerar oss härmed i att ytterligare ta itu med frågor kring aktiva antirasistiska strategier, förebyggande av all slags diskriminering och synliggörande av vår egen position i enlighet med ett intersektionellt tänkande.

JÄMSTÄLLDHETSPLAN

 

På Klockriketeatern verkar vi för jämställdhet och jämlikhet. Vi tål varken diskriminering på grund av könsidentitet, religion, sexuell läggning, hudfärg, etnicitet, språk, social bakgrund eller trakasserier av någon art.

Teatern har en jämställdhetsplan och en pågående diskussion kring att förebygga all slags diskriminering sedan många år tillbaka. Alla som jobbar med oss tar del av jämställdhetsplanen och den uppdateras kontinuerligt.

Vi har en arbetsgrupp kring jämställdhet bestående av anställda vid teatern, samt en extern kontaktperson i frågor om diskriminering (medlem i teaterns styrelse) som vem som helst av våra anställda, frilans eller andra medarbetare kan vara i kontakt med. Frågor om all slags diskriminering tas på allvar och saken sköts förtroligt och med låg tröskel. 

Vi har också tydliga rutiner för att utvärdera våra egna arbetssätt och -processer och lägger stor tyngd på att skapa en trygg, öppen, rättvis och inspirerande arbetsmiljö för samtliga medarbetare och samarbetspartner – samt en inkluderande konstupplevelse för publiken.

KOMPETENSUTVECKLING

 

Klockriketeatern vill utveckla vår kompetens kring jämställdhet och antirasistiska strategier och identifiera vår egen begränsade synvinkel.

Vi vill gärna vara med om att arrangera utbildning om antirasism och förebyggande av diskriminering för våra egna anställda samt för hela teatertältet tillsammans med teaterbranschens organisationer. 

Här strävar vi efter samarbete med sakkunniga och expertorganisationer.

MÅNGFALD & TILLGÄNGLIGHET 

 

Klockriketeaterns val av repertoar och samarbetsparter visar på vårt intresse för frågor om mångfald, för granskande av maktstrukturer och för att korsa gränser mellan människor, kulturer och språk.

I och med att Klockriketeatern är en svenskspråkig teater i Finland jobbar vi dagligen med minoritetsfrågor. Vi spelar huvudsakligen på svenska, med textning och tilläggsmaterial på olika språk (svenska, finska, engelska, ryska). En stor del av våra produktioner är ändå flerspråkiga på olika sätt. Den språkliga mångfalden och gränsöverskridande samarbeten är en viktig del av vårt ethos. Vi har också regelbundet samarbeten med konstnärer och grupper från andra länder och kulturer.

Vi fortsätter att kritiskt granska våra processer kring frågor om till exempel konstnärliga val och rekrytering. Vi strävar också efter att i enlighet med detta utlåtande utvidga rekryteringens mångfald till teaterns styrelse.

Eftersom vi är en nomadteater utan egen fast scen är varje produktion unik och den fysiska tillgängligheten beroende av den aktuella spelplatsen. Vi kommunicerar tydligt om tillgänglighet i samband med varje föreställning.

HUR KAN VI PÅVERKA?

 

Klockriketeatern vill också i vår externa kommunikation uttrycka och synliggöra de diskussioner vi för inom teatern och den solidaritet vi känner gentemot grupper och individer vars röster inte blir hörda på samma sätt som våra. Vi befinner oss i en position där vi har möjligheten att ge plats åt andra. 

Publikarbete är ett konkret sätt för oss att påverka diversiteten inom teaterfältet. Publikarbetet kan ha en direkt inverkan på bilden av vad det är att göra teater, vem som gör teater och för vem teater är en relevant konstform. 

Utöver vår ordinarierepertoar arbetar vi med uppsökande teaterverksamhet, samhällskonst och gör samarbeten med skolor och andra publikgrupper. Vi önskar att nå en allt bredare publik. Dessutom organiserar vi seminarier, workshops och konstnärssamtal för fältets aktörer och för allmänheten. Som en del av detta kommer vi att i fortsättningen lägga speciell tyngd på den tidigare nämnda kompetensutveckligen inom förebyggande av rasism och diskriminering, med hjälp av utomstående experter. 

Vi vill lyssna, lära oss, få förståelse för synvinklar som skiljer sej från våra egna – och dela med oss. Vi gör vårt yttersta för att vara en trygg teater både för proffs och för publiken.

“All förändring börjar hos dej själv”

Klockriketeaterns personal
i januari 2021