Klockriketeaterns jämställdhetsplan 2022

Mångfald, nyfikenhet och intresse gentemot olika slags möten har funnits med under hela Klockriketeaterns historia och är en viktig del av vår strategi och våra värderingar. Vi arbetar för att förstå världen – med konsten som medel – och dela med oss av våra upptäcktsfärder med publiken. Vi har sedan starten år 1991 jobbat på många språk, i olika länder och med konstnärer från varierande bakgrunder. Klockriketeatern jobbar aktivt med frågor kring aktiva antirasistiska strategier, förebyggande av all slags diskriminering och synliggörande av vår egen position i enlighet med ett intersektionellt tänkande.

Allmänt

På Klockriketeatern verkar vi för jämställdhet och jämlikhet. Vi tål varken diskriminering på grund av könsidentitet, religion, sexuell läggning, hudfärg, etnicitet, språk, social bakgrund, funktionsvariationer eller trakasserier av någon art. Vår maktanalys grundar sej i ett intersektionellt tänkande.

Alla som jobbar med oss tar del av den här jämställdhetsplanen. Jämställdhetsplanen är en del av teaterns strategi. Den uppdateras varje år och behandlas tillsammans med hela teaterns personal och inom styrelsen. I början av varje produktion går vi igenom jämställdhetsplanen med alla medverkande. 

Hela teaterns verksamhet, arbetsledning, personalfrågor och konstnärliga val genomsyras av ett jämställdhetstänk. Vi vill vara en arbetsplats där både fast anställda och frilansare upplever sej bli sedda, accepterade och uppskattade och där alla kan utvecklas enligt sina egna önskemål och arbetsgemenskapens behov.

Som en ansvarstagande arbetsgivare tar Klockriketeatern människors olika bakgrunder och synvinklar i beaktande. Mångfald och olikheter ses som en styrka och rikedom hos oss – som en självklar del av en flerspråkig och mångkulturell teaters verksamhet.

Klockriketeatern förbinder sej till att verka för jämställdhet i alla våra projekt, också samarbeten. I samproduktioner tar Klockriketeatern en aktiv roll som förespråkare för jämställdhet och intersektionalitet. 

Vi har också tydliga rutiner för att utvärdera våra egna arbetssätt och -processer. Hur väl jämställdheten förverkligas följs årligen upp i utvecklingssamtal och regelbundna enkäter. Målet är att skapa en en öppen, rättvis och inspirerande arbetsmiljö och en välmående arbetsgemenskap, samt en trygg teaterupplevelse som väcker publikens nyfikenhet.

Ledarskap

På Klockriketeatern råder en öppen, genomskinlig och förtrolig ledarskapskultur. Teaterns ledning strävar efter att behandla de anställda jämställt, att visa uppskattning, att uppmuntra till delaktighet och självständig utveckling samt att ta olikheter i beaktande. Personalen får feedback på sitt arbete kontinuerligt under året samt under de årliga utvecklingssamtalen.

Personalen får aktuell information om Klockriketeaterns finansiella situation och framtidsplaner. Kommande projekt planeras tillsammans med personalen och teaterns styrelse.

De anställda ges eget ansvar i olika arbetsgrupper och produktioner, samt i planerandet och utförandet av det egna arbetet. Arbetsgivaren erbjuder stöd där det behövs.

En horisontell struktur erbjuder frihet och jämlikhet i arbetet, men kan också orskaka svåra situationer i frågor om ansvarsfördelning, eller i kombination med ett hierarkiskt ledarskap. Vi fäster därför speciell uppmärksamhet vid att arbetsfördelningen bör vara så tydlig som möjligt, så att alla är medvetna om de egna ansvarsområdena samt vem man rapportertar åt.

Rekrytering & löner

När Klockriketeatern rekryterar ny personal, ska anställningskriterierna passa personer av alla könstillhörigheter. Enligt vår egen utredning år 2017 har teatern under de föregående 10 åren anställt flest män. Detta tas i beaktande då nya produktioner planeras och framförallt då nya konstnärer/personal rekryteras.

I rekryteringsprocesserna får ingen diskriminering ske. Centrala anställningskriterier är personens yrkeskunskap, utbildning och/eller erfarenhet som anknyter till arbetsuppgifterna, en förmåga att utvecklas i arbetet. Eftersom det handlar om en liten arbetsgemenskap och med tanke på teaterarbetes natur är det viktigt att samarbetet inom teamet fungerar bra.

Vi fortsätter att kritiskt granska våra processer kring frågor om rekrytering. Vi strävar också efter att utvidga rekryteringens mångfald till teaterns styrelse.

Lönen grundar sej på hur krävande arbetsuppgifterna är, samt på den anställdas arbetserfarenhet, kunnande, utbildning och utförande. Personer av alla kön får samma lön för motsvarande arbetsuppgifter. Frilansare betalas lite högre lön än fast anställda, då det är ekonomiskt möjligt.

Klockriketeatern strävar efter att ha en konkurrenskraftig lönepolitik jämfört med resten av det fria fältet.

Välmående i arbetet

Motiverade och professionella anställda är en central resurs för vilken som helst organisation, även för Klockriketeatern. Personalen har rätt till en hälsosam och trygg arbetsmiljö. Arbetsförhållandena och -redskapen ska vara sådana, att de passar alla anställda. Teatern fäster uppmärksamhet vid och strävar efter att möjliggöra god ergonomi för de anställda både vid kontorsarbete och arbete på golvet, samt annat fysiskt arbete som ingår inom ramarna för verksamheten.

Teatern värnar om personalens fysiska och psykiska välmående, så att de anställda orkar i alla livsskeden, ända fram till pensionsålder. Vårt mål är att underlätta de anställdas organiserande av arbete och familjeliv. Personalen uppmuntras till att använda familjeledigheter. Klockriketeatern uppmuntrar också män till att ta ut familjeledighet och att delta i vård av sjuka barn. Möjlighet till deltidspension och överförande av tyst kunskap i god tid före pensioneringen ska gå att organisera.

Vi tillämpar flexibla arbetstider med möjlighet till distansarbete. Personalen erbjuds förmåner och tjänster som främjar välmåendet i arbetet. Alla anställda har rätt till arbetshälsovård (Terveystalo), också deltidsanställda och de med tidsbundna kontrakt på över fyra månader. Kvaliteten på arbetsmiljön bedöms med hjälp av regelbundna enkäter, feedback och utvärdering.

Mångfald & tillgänglighet

I Klockriketeaterns processer och val av repertoar och samarbetsparter ingår alltid frågor om mångfald, granskande av maktstrukturer och vårt intresse av att korsa gränser mellan mänskor, kulturer och språk. Vi arbetar aktivt kring antirasistiska strategier, förebyggande av all slags diskriminering och synliggörande av vår egen position i enlighet med ett intersektionellt tänkande.

I och med att Klockriketeatern är en svenskspråkig teater i Finland jobbar vi dagligen med minoritetsfrågor. Vi spelar huvudsakligen på svenska, med textning och tilläggsmaterial på olika språk (svenska, finska, engelska, ryska). En stor del av våra produktioner är ändå flerspråkiga på olika sätt. Den språkliga mångfalden och gränsöverskridande samarbeten är en viktig del av vårt ethos. Vi samarbetar också regelbundet med konstnärer och grupper från andra länder och kulturer.

Eftersom vi är en nomadteater utan egen fast scen är varje produktion unik och den fysiska tillgängligheten beroende av den aktuella spelplatsen. Vi kommunicerar tydligt om tillgänglighet i samband med varje föreställning.

Också i vår externa kommunikation ska vi synliggöra de diskussioner vi för inom teatern och den solidaritet vi känner gentemot grupper och individer vars röster inte blir hörda på samma sätt som våra. Vi befinner oss i en position där vi har möjlighet att ge plats åt andra. 

Publikarbete är ett konkret sätt för oss att påverka diversiteten inom teaterfältet. Publikarbetet kan ha en direkt inverkan på bilden av vad det är att göra teater, vem som gör teater och för vem teater är en relevant konstform. 

Utöver vår ordinarie repertoar arbetar vi med uppsökande teaterverksamhet, samhällskonst och gör samarbeten med skolor och andra publikgrupper. Vi önskar att nå en allt bredare publik. Dessutom organiserar vi seminarier, workshops och konstnärssamtal för fältets aktörer och för allmänheten. 

Vi vill lyssna, lära oss, få förståelse för synvinklar som skiljer sej från våra egna – och dela med oss. Vi gör vårt yttersta för att vara en trygg och intersektionell teater både för proffs och för publiken.

Kompetensutveckling

Klockriketeaterns personal uppmuntras till att stärka sin yrkeskunskap både inom det egna och andra områden och att delta i kurser och utbildningar som breddar den egna kompetensen. Vi fäster också uppmärksamhet vid hur vi kan dela den kunskap vi har inom organisationen med varandra och med resten av fältet.

Nya anställda, personer med nya  arbetsuppgifter samt de som återvänder från föräldraledighet har rätt till att få tillräckligt med stöd och hjälp. Studieledigt beviljas i enlighet lagen.

Klockriketeatern vill utveckla vår kompetens kring jämställdhet och antirasistiska strategier och identifiera vår egen begränsade synvinkel.

Vi vill arrangera utbildningar kring antirasism och förebyggande av diskriminering för våra egna anställda samt för hela teatertältet tillsammans med teaterbranschens organisationer. Här strävar vi efter samarbete med sakkunniga och expertorganisationer.

I frågor om diskriminering

Alla anställda har rätt att arbeta i en förtrolig och fungerande arbetsmiljö, där ingen behöver vara rädd för osakligt beteende, diskriminering, trakasserier eller mobbning från kollegers eller chefers håll. Varje anställd har rätt att känna sig sedd och hörd i frågor om det egna arbetet. 

Mobbning och trakasserier kan ta uttryck till exempel som upprepat och kontinuerligt förnedrande, sårade, nedvärderande eller exkluderande beteende. Det kan riktas mot den anställdas personliga egenskaper, till exempel utseende, rasifiering, religion, könsidentitet, sexuell läggning, funktionsvariation, bakgrund, klasstillhörighet, sjukdom eller språk. Som diskriminering klassas, förutom direkt osakligt beteende, också en uppmuntran eller anvisning att bete sig diskriminerande. Den som upplever sej bli trakasserad eller ojämlikt behandlad har alltid tolkningsföreträde.

På Klockriketeatern verkar en arbetsgrupp kring jämställdhet bestående av anställda vid teatern, samt en extern kontaktperson i frågor om diskriminering (medlem i teaterns styrelse) som vem som helst av våra anställda, frilansare eller andra medarbetare kan vara i kontakt med. Målet är att kontinuerligt stärka den inkluderande arbetskulturen och värna välmåendet i arbetet.

Ifall du utsätts för eller är vittne till något som helst slags diskriminering, kan du när som helst ta kontakt med vem som helst inom teatern eller någon av våra kontaktpersoner. Du kan självfallet när som helst ta kontakt med teaterchefen. Du väljer själv vem du är bekväm att tala med. Du tas på allvar och saken sköts förtroligt. Låg tröskel gäller!

Styrelsens kontakt i frågor kring diskriminering:  
Ragni Grönblom-Jolly
, styrelsemedlem i Klockriketeatern r.f.
044-073 3332 | ragni.jolly@gmail.com 

Arbetsgruppen för jämställdhet:  
Carl Alm | 040 831 9540 | carl@gmail.com

 

“All förändring börjar hos dej själv"